John Ransom Photography | 2017 Lapeer @ Davison

JR2_1940JR2_1943JR2_1947JR2_1953JR2_1963JR2_1964JR2_1965JR2_1970JR2_1979JR2_1985JR2_1987JR2_1990JR2_1991JR2_1994JR2_1995JR2_1997JR2_2000JR2_2006JR2_2012JR2_2013